«Det er ingen LHBTQ-personer på Krim»: Russland slår ned på LHBTQ-samfunnet på den midlertidig okkuperte halvøya

Publisert på Zmina : 7. april 2024

Russland har etablert en atmosfære av frykt og hat på halvøya, som hindrer LHBQ-personer i fullt ut å utøve rettighetene sine og tvinger dem til å forlate hjemmene sine og flytte til fastlands-Ukraina eller til utlandet.

I følge rapporten fra Krim NGO Regional Centre for Human Rights (RCHR) utgjorde antallet representanter for LHBT-samfunnet på Krim pr 2014 omtrent 16 200 personer. Imidlertid er antallet personer som fortsatt bor i territoriet i 2023 ukjent.

Den russiske lovgivninga forbyr også «propaganda for ikke-tradisjonelle seksuelle forhold». I følge FN-  rapporten » Ti år med okkupasjon utført av den russiske føderasjonen: Menneskerettigheter i den autonome republikken Krim og byen Sevastopol, Ukraina «, nekter okkupanten også LHBTIQ-personer på det midlertidig okkuperte Krim, muligheten til fullt ut å realisere sin rett til å personlig autonomi og rett til å uttrykke seg fritt, i samsvar med sin identitet.

Menneskerettighetsadvokater forklarer at Russland ikke anerkjenner Krims sjølstendighet, så de har utvida sin egen lovgivning og rettshåndhevelsespraksis til å omfatte halvøya. Formelt sett fastholder grunnloven i Den russiske føderasjonen prinsippet om like rettigheter mellom alle personer, men det praktiseres ikke. Straffansvar for diskriminerende handlinger er ikke hjemlet i lov, og domstolene ilegger aldri administrative sanksjoner for brudd på prinsippet om forbud mot diskriminering på grunn av seksuell legning.

Videre inneholder arbeids- og familielovgivninga diskriminerende bestemmelser, dette gjelder også lovgivning om beskyttelse av barns rettigheter. For eksempel fastsetter de russiske retningslinjene for administrative lovbrudd ansvar for propaganda for «utradisjonelle seksuelle forhold» blant mindreårige.

Høsten 2022 godkjente  det russiske parlamentet et lovutkast med et fullstendig forbud mot «propaganda for utradisjonelle seksuelle forhold» gjennom visning av informasjon om LHBTIQ+ -personer på internett, i media, bøker, audiovisuelle tjenester, kino og reklame.

RCHR rapporterte at den russiske Dumaen (den lovgivende forsamling i Russland. Oversetters merknad) i juni 2023 vedtok et lovforslag som, i sitt første utkast, forbyr kjønnsskifteoperasjoner. Advokater forklarer at slike endringer i lovgivninga, hvis de blir vedtatt, vil betydelig forverre rettighetene til LHBTQ-personer på den midlertidig okkuperte Krim-halvøya.

På grunn av innføringa av en fientlig retorikk retta mot medlemmer av LGBTQ -samfunnet, som blir spredt av Russland, har antallet menneskerettighetsbrudd på Krim økt, noe som er rettferdiggjort av behovet for «bevaring av moral».

Krim-menneskerettighetsadvokater fra RCHR rapporterte at endel av propagandaen fra de russiske myndigheter er å sette «tradisjonelle verdier» opp mot et  «homoseksuelt Europa». Dette kommer i hovedsak til uttrykk i uttalelsene fra okkupasjonsmyndighetens representanter.

For eksempel uttalte  Dmitry Polonsky ,den illegitime «ministeren for intern politikk, informasjon og kommunikasjon» til den såkalte «Republikken Krim»som følger:

«Vi kan anbefale at de drar for å frigjøre « Gay -rope»’og gå i gatene i hovedstedene i europeiske land hvor alt aksepteres, totalt uten moralske rammer. De burde ikke komme til vårt heroiske land og gå rundt med regnbueflagg.»

En av konsekvensene av propagandaen har vært en bølge av hatmotivert vold. Slike angrep retter seg ikke bare mot medlemmer av LHBTQ -fellesskapet, men også mot andre personer som kan dele visse ytre trekk, bemerket RCHR.

Både enkeltpersoner og organiserte grupper utfører disse angrepene; gjerningsmennene roper ofte ut homofobiske slagord mens de påfører offeret kroppsskader. Spesielt i perioden 2014-2016 har den høyreradikale bevegelsen «Occupy-Pedophile» vært virksomme på Krim, hvor medlemmer pleide å avtale møter med  LGBTQ-personer, begå voldelige handlinger mot dem, filme dem og distribuere filmene videre på Internett.

I følge FNs menneskerettighetsovervåkingskomite i Ukraina (HRMMU) har russiske okkupasjonsmyndigheter, når det gjelder LHBTQ-personer, nekta å autorisere forsamlinger for anerkjennelse av menneskerettighetene . Så godt som alle LGBTQ-initiativer som eksisterte på Krim før 2014 forsvant fra halvøya innen 2018.  De russiske okkupasjonsmyndighetene uttalte at «det er ingen LHBTQ-personer på Krim» .

Som et resultat av den ulovlige utvidelsen av russisk lovgivning på Krim-territoriet, inkluderer at medisinske journaler registrerer homofili som en psykisk sjukdom. Dette fører til at  LHBTQ -personer, som søker jobber som krever en medisinsk undersøkelse for å bli ansatt, blir fratatt sin rett til arbeid.

I tillegg, under okkupasjonen, har antallet oppsagte medlemmer av LHBTQ -samfunnet økt, spesielt blant lærere. Det foregår kontinuerlig diskriminering på andre områder.

Etter 2014 har helseterapi-programmer for personer med HIV/AIDS blitt ansett som ulovlige, noe som forhindrer personer med denne diagnosen å få tilgang til riktig medisinsk behandling. Mindreårige i LHBTQ -samfunnet er ikke i stand til å søke psykologisk hjelp.

I mange tilfeller var transpersoner, hvor utseende og data ikke stemte overens med de i det gamle passet, ikke i stand til å få et nytt . Dermed blir de rett og slett stående uten dokumenter, ettersom den russiske føderasjonen ulovlig påtvinger innbyggere på Krim russisk statsborgerskap.

Videre, som et resultat av konstant forfølgelse fra okkupasjonsmyndighetene, ble mange LGBTQ-orienterte utesteder tvunget til å opphøre med aktiviteter på halvøya. Dermed har nesten alle LHBTQ-tiltak som fantes før okkupasjonen forsvunnet.

For eksempel ble «Friends»-hotellet og «Qbar»-homobaren i det midlertidig okkuperte Sevastopol stengt, og «Yizhaky»-baren begrenset aktivitetene betydelig.

RCHR hevder at Russlands forfølgelse av LHBTQ -personer på Krim utgjør et brudd på den internasjonale konvensjonen om sivile og politiske rettigheter. Dette gjelder spesielt retten til privatliv, retten til ytringsfrihet, organisasjonsfrihet og forbudet mot diskriminering.

Dessuten utgjør innføringa av diskriminerende politikk et brudd på den europeiske menneskerettighetskonvensjonen. Spesielt retten til respekt for privatliv og familieliv, retten til ytringsfrihet, og retten til avholde fredelige forsamlinger. Brudd på disse rettighetene er diskriminering.

Menneskerettighetgrupper i Ukraina mener også at okkupasjonen av Krim må avvikles for å stoppe de systematiske bruddene på menneskerettighetene begått av den russiske føderasjonen på halvøya. De oppfordrer andre land til å støtte Ukraina med tilstrekkelige forsyninger med våpen og militært utstyr, i tide, for å kunne bekjempe okkupasjonen.

Ukrainske myndigheter har også gjentatte ganger oppfordra russiske statsborgere som ulovlig har bosatt seg på det midlertidig okkuperte Krim, om å forlate halvøya, mens det fortsatt er en slik mulighet. For ukrainske borgere på halvøya har ukrainske myndigheter publisert detaljerte instruksjoner om hva sivile bør gjøre under fiendtlighetene på Krim og av-okkupasjonen av halvøya.

Tidligere har menneskerettighetsorganisasjonen Crimea SOS understreket at ignorering av krigsforbrytelsene til de russiske okkupantene har ført til en forverring av menneskerettighetssituasjonen på den okkuperte Krim. Mangelen på respons fra det internasjonale samfunnet på okkupasjonen av Krim, og okkupantenes stadige forbrytelser gjorde det lettere for Russland å gjøre halvøya til et springbrett for invasjonen av fastlands-Ukraina i 2022.