Ukraina; Folkets fred, ikke en imperialistisk fred.

Opprop fra venstreorganisasjoner og aktivistorganisasjoner angående den kommende internasjonale konferansen for en fredsprosess i Ukraina. Publisert på nettstedet Europe Solidaire Sans Frontières , 4. juni 2024

Chasiv Yar, etter rakettangrep, 9. juli 2022

Den sveitsiske regjeringa vil avholde en internasjonal konferanse for en fredsprosess i Ukraina 15. og 16. juni 2024 på fjellet Bürgenstock, like ved Luzern. Den ukrainske regjeringa støtter denne konferansen.

Denne konferansen finner sted i en avgjørende fase av krigen. I flere måneder har de russiske invasjonsstyrkene funnet svakheter i det ukrainske forsvaret og pressa dem tilbake, med store tap av egne styrker. Den russiske ledelsen har varsla en storoffensiv og angriper menneskene i Kharkiv, en millionby.

Vi støtter alle skritt mot en fred som gjør det mulig for det ukrainske folket å gjenoppbygge landet på en måte som bygger på sjølstyre. Fred krever fullstendig tilbaketrekning av de russiske okkupasjonsstyrkene fra hele Ukrainas territorium. Med dette i bakhodet håper vi at fredskonferansen i Sveits vil bidra til å gjenopprette Ukrainas suverenitet.

Forholdene for dette er ekstremt vanskelige. Representantene for Putin-regimet erklærer jamnlig at de ikke anerkjenner et uavhengig Ukraina og benekter eksistensen av det ukrainske folket. Putin-regimet driver med et stor-russisk prosjekt, undertrykker folket i de okkuperte områdene med terror og har som mål å utrydde den ukrainske kulturen. Det regjerende regimet i Russland begår jamnlige krigsforbrytelser mot befolkninga i Ukraina.

Den russiske fullskala-invasjonen av Ukraina, som starta 24. februar 2022, setter ikke bare spørsmålstegn ved Ukrainas uavhengighet. Den oppmuntrer også andre autoritære regimer til å true sine nabobefolkninger, okkupere territorier og foreta masseutvisninger av folk. For å unngå økt motstand hjemme, rekrutterer den russiske hæren nå også folk fra nabolandene og det globale sør til å tjene som kanonføde.

På grunn av den massive – og overraskende – motstanden fra den ukrainske befolkninga, begynte regjeringene i Europa og Nord-Amerika å støtte den ukrainske hæren i dens forsvar mot den russiske okkupasjonsmakten. Imidlertid støtter de Ukraina for å hevde sine egne interesser i den globale imperialistiske rivaliseringa. USA har som mål å svekke sin russiske motpart, samtidig som de viser styrke mot et Kina i vekst og setter tempoet for de europeiske maktene, som er både partnere og rivaler. Men til tross for at den amerikanske kongressen omsider godkjente en omfattende hjelpepakke for Ukraina 20. april 2024, en støtte som hadde vært blokkert av det republikanske partiet i ni måneder, har støtta til Ukraina alltid vært selektiv og utilstrekkelig.

På samme måte er de økonomiske sanksjonene som har blitt innført av EUs og amerikanske myndigheter mot Russland og eksponentene for Putin-regimet selektive, for lite målretta og utilstrekkelige. De hindrer ikke Russland i å fortsette å eksportere olje og gass, sammen med andre strategisk viktige råvarer, for å fylle opp sine [økonomiske] krigskreserver. Noen europeiske land har til og med økt importen av LNG fra Russland betydelig siden krigen starta. Andre, som Østerrike, får over 90 % av sin naturgassimport fra Russland. Regjeringene i disse landene tvinger gassforbrukere til å finansiere Putins krig mot den ukrainske befolkninga.

Den sveitsiske regjeringa, som er vert for fredskonferansen, har ikke bare gitt skattelettelser til russiske oligarker i flere tiår, den har også nekta å konfiskere eiendelene til disse oligarkene etter starten på den russiske fullskala-invasjonen. Som et viktig knutepunkt for internasjonal råvarehandel har Sveits tilbudt russisk kapital utmerkede muligheter til å skaffe seg rikdom i mange år. Mange borgerlige politikere har med glede tatt imot disse virksomhetene i Sveits. Gjennom salg av produkter med dobbelt bruk, bidrar Sveits til å smøre den russiske krigsmaskinen. Og ikke minst legger den sveitsiske finanssektoren til rette for handel med russisk olje.

Både i USA og i Europa er det et økende antall stemmer i det politiske og økonomiske etablissementet som ønsker å knytte sin støtte til Ukraina til visse vilkår. De har som mål å presse Ukraina til å avstå store territorier og flere millioner mennesker til Putin-regimet. En slik fred, håndhevet av store imperiale makter, vil styrke Putin-regimet og ikke gi grunnlag for en varig demokratisk gjenoppbygging av Ukraina.

Vi trenger en fred som er basert på, så vel som støtta av, interessene til folket og arbeiderne i Ukraina og Russland. Et slikt perspektiv kan bare lykkes dersom fagforeninger, kvinneorganisasjoner, miljøinitiativer og ulike sivilsamfunnsorganisasjoner fra både Ukraina og Russland spiller en ledende rolle i fredsforhandlingene.

Okkupasjon er en forbrytelse! Vi støtter prinsippene om frigjøring på egne premisser og frigjøring og sjølstyre for arbeiderklassen og alle undertrykte folk, uavhengig av geopolitiske hensyn. Slik sett står vi også i solidaritet med det palestinske folket, som har kjempet for sin sjølråderett i flere tiår. På samme måte støtter vi de kurdiske og armenske folkene og alle andre folk som er trua av okkupasjon, nasjonal og kulturell undertrykkelse.

Basert på vårt utgangspunkt, som er støtte til den ukrainske motstanden mot den russiske okkupasjonen, ønsker vi å bidra til å utvikle et felles europeisk perspektiv for radikale sosioøkologiske reformer og til slutt for en økososialistisk omforming av hele det europeiske kontinentet i global solidaritet.

Ved å sende denne erklæringa til diskusjon ønsker vi å bidra til en transnasjonal prosess med forståelse og politisk avklaring blant de venstreorienterte kreftene i hele Europa og utover det, som deler disse viktige overbevisningene.

12 prinsipper for en rettferdig fred i Ukraina i et Europa basert på solidaritet og økologi

Vi, undertegnede organisasjoner og initiativer, ønsker å fremme en fredsprosess som følger følgende 12 prinsipper:

 1. Å oppnå en sosialt rettferdig og økologisk bærekraftig fred krever vilkårsløs og fullstendig tilbaketrekking av russiske okkupasjonsstyrker fra Ukraina, og tilbaketrekking fra hele territoriet til de internasjonalt anerkjente grensene.
 2. Russland ødelegger systematisk byer, infrastruktur og miljø for å demoralisere befolkninga og utløse en stor bølge av flyktninger. Mot denne daglige terroren krever vi at de «vestlige» regjeringene støtter Ukraina i å beskytte befolkninga og infrastrukturen mot bombingen og missilangrepene fra den russiske okkupasjonsmakta. Vi går inn for massiv humanitær, økonomisk og militær støtte til Ukraina fra de rike statene i Europa. Den ukrainske befolkninga trenger akutt beskyttelse mot russiske bomber og raketter.
 3. Vi motsetter oss forsøk fra vestlige regjeringer, NATO- og EU-representanter for å presse Ukraina til å gi massive innrømmelser til den russiske okkupasjonsmakta. Vi er imot ideen om at Ukraina må avgi flere millioner mennesker til Putin-styret. Det er kun opp til det ukrainske folket å bestemme hvordan de skal konfrontere denne fryktelige situasjonen med pågående og muligens økende okkupasjon. Vi støtter den væpna og ubevæpna motstanden til ukrainere mot den russiske okkupasjonsmakta.
 4. Vi krever at alle russere som nekter militærtjeneste skal gis sikker oppholdsstatus i landene i Europa og Nord-Amerika. Massedesertering er viktig for å svekke den russiske krigsmaskinen.
 5. Vi støtter den politiske kampen til ukrainske fagforeninger, kvinneorganisasjoner og miljøinitiativer mot den nyliberale anti-arbeiderpolitikken til regjeringa under president Volodymyr Zelenskyy. Denne politikken undergraver Ukrainas sosialt bredt baserte forsvar mot russisk okkupasjon og gjør en sosialt rettferdig og økologisk bærekraftig gjenoppbygging umulig.
 6. Vi står i solidaritet med antikrigsbevegelsen, den demokratisk opposisjonen og uavhengige arbeidskamper i Russland. Vi står også i solidaritet med de undertrykte nasjonalitetene i Russland som lider spesielt hardt under denne krigen og som kjemper for sin egen sjølråderett. Det er deres ungdom som blir utnytta som kanonføde av Putin-regimet. Disse bevegelsene er en nøkkelfaktor for å oppnå en rettferdig fred og et demokratisk Russland.
 7. Russland har tatt mange mennesker fra Ukraina som politiske fanger. Mange har blitt dømt til flere tiår i fengsel og i straffeleirer. Vi krever at de frigis umiddelbart. Vi krever at det internasjonale Røde Kors får holde regelmessig kontakt med alle krigsfanger. Utveksling og løslatelse av krigsfanger er en forutsetning for enhver rettferdig fred.
 1. Russland må betale erstatning til det ukrainske folket. Oligarkene i Russland og Ukraina må eksproprieres. Deres eiendeler må gjøres tilgjengelig for gjenoppbygginga av Ukraina, og når Putin-regimet faller, -for den demokratiske utviklinga av Russland.
 2. Vi krever at de «vestlige» regjeringene umiddelbart sletter Ukrainas gjeld. Dette er en avgjørende betingelse for den sjølstendige gjenoppbygginga av landet. De rike statene i Europa og Nord-Amerika må sette opp omfattende og bredt baserte støtteprogrammer for det ukrainske folket og gjenoppbygginga av landet. Denne gjenoppbygginga må skje under demokratisk kontroll fra befolkninga, fagforeninger, miljøinitiativer, feministiske organisasjoner og organiserte nabolag i byene og landsbyene.
 3. Vi motsetter oss alle prosjekter fra europeiske og nordamerikanske regjeringer, så vel som internasjonale organisasjoner, for å påtvinge det ukrainske folket en nyliberal økonomisk agenda. Dette vil forlenge og utdype fattigdom og lidelse. Vi fordømmer også alle forsøk på å selge eiendommen og eiendelene til den ukrainske befolkninga til utenlandske selskaper. Gjenoppretting og omorganisering av landbruk, industri, energisystemer og hele den sosiale infrastrukturen må tjene den sosioøkologiske transformasjonen av Ukraina. Ukraina skal ikke bare være en leverandør av billig arbeidskraft, korn og hydrogen til vesteuropeiske land.
 4. En effektiv militær støtte til Ukraina krever ikke en ny bølge av opprustning. Vi er imot NATOs opprustningsprogrammer og våpeneksport til tredjeland. I stedet må landene i Europa og Nord-Amerika sørge for våpnene fra deres eksisterende, enorme våpenarsenaler hjelper Ukraina til å forsvare seg effektivt. Slik sett krever vi at våpenindustrien ikke skal tjene kapitalens profittinteresser – tvert imot ønsker vi å jobbe for statlig overtakelse av våpenindustrien. Denne industrien må tjene Ukrainas umiddelbare interesser. Samtidig understreker vi, av sosiale og presserende økologiske årsaker, at det er nødvendig å legge om våpenindustrien til sosialt nyttig produksjon i global omfang.
 5. Vi ønsker å sette i gang en debatt om en radikal omorganisering av Europa. Vi ønsker å bidra til å utvikle et felles europeisk perspektiv for radikale sosioøkologiske reformer, og til syvende og sist for en grunnleggende økososialistisk transformasjon, basert på global solidaritet, av hele det europeiske kontinentet. Innafor denne ramma støtter vi det ukrainske folkets vilje til å bli med i EU, sjøl om vi avviser EUs nyliberale institusjoner som utarmer millioner av mennesker og fremmer en urettferdig utvikling i Europa. Vi har perspektivet om at en tilslutning fra flere land i Øst-Europa og Sørøst-Europa er en mulighet til å sammen å kunne diskutere oss fram til hvordan en radikal sosioøkologisk endring kan settes i gang i hele Europa. Dette inkluderer en felles energistrategi, økologisk industriell omdanning, forutsigelsigelige og rettferdige pensjonssystemer, en sosial arbeidslivsregulering, solidaritetsbasert migrasjonspolitikk, interregionale støtteordninger og militær sikkerhet, sammen med omstillinga av våpenindustrien. Fagbevegelsen, feministiske, økologiske, antiautoritære venstre- og sosialistiske krefter i Øst-Europa bør spille en viktig rolle i denne debatten.

Denne erklæringa er publisert i fellesskap av Sotsialnyi Rukh (Sosial Bevegelse) i Ukraina, Posle Media Collective i Russland, Bewegung für den Sozialismus / Mouvement pour le Socialisme og solidaritéS – mouvement anticapitaliste, féministe, écoso cialiste i Sveits, emanzipation – Zeitzischrift für Strategieökoso (DE, AT, CH).

Vi inviterer alle interesserte organisasjoner, grupper, initiativer og mediekollektiver til å spre og signere denne erklæringa innen  14. juni . Vennligst send bekreftelser på deres signering til:  Joao_Woyzeck @ proton.me og redaktion @ emanzipation.org